Voorwaarden


Tijdvoorwijn
Teisterbantstraat 8
NL 4012 EG KERK-AVEZAATH (Gld)
NEDERLAND

KVK nummer: 11062581
BTW-nummer: NL1909.11.049.B01

Onderstaand treft u onze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland.


Algemene verkoop-. levering- en betalingsvoorwaarden tijd voor wijn, gevestigd te Kerk-Avezaath

Tijdvoorwijn, Teisterbantstraat 8 NL 4012 EG KERK-AVEZAATH info@tijdvoorwijn.nl KVK nummer: 11062581 BTW-nummer: NL1909.11.049.B01
Voor tijdvoorwijn gelden onze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland hierna te noemen: ‟tijdvoorwijn‟

Artikel 1 - Definities
1.1. "Verkoper": Tijd voor wijn gevestigd te Kerk-Avezaath onder inschrijving KvK Midden-Nederland 11062581, die op en via het Internet wijn, wijn- en designaccessoires en daarmee verwante producten en diensten aanbiedt; Daarnaast organiseert verkopers Informatieve bijeenkomsten, Reizen en proeverijen alsmede promotieactiviteiten; "Koper": de natuurlijke- of rechtspersoon ten behoeve van wie door of vanwege verkoper producten worden geleverd; "Consument": de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
“Koop op afstand”: de koopovereenkomst tussen verkoper en een consument, waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
"Overeenkomst": iedere overeenkomst tussen verkoper en koper betreffende de levering van producten of diensten; "Producten": alle wijn, wijn- en designaccessoires en daarmee verwante producten zoals aangeboden op de website van verkoper en die het onderwerp zijn van een overeenkomst; ”Diensten”: advisering, scholing, het doen van taxaties of het geven van deskundigenadvies, catering, promotieactiviteiten, demonstraties, het organiseren van reizen, het party‟s en/of proeverijen al dan niet tegen betaling; "Toeleverancier": de toeleverancier, importeur, agent, en/of vervaardiger van de producten, de verstrekker van diensten en/of degene van wie de verkoper de producten en diensten heeft betrokken. "Schriftelijk": onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden tevens “langs elektronische” weg verstaan.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van tijdvoorwijn waarbij verkoper producten of diensten aanbiedt en/of levert zijn deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ‟tijdvoorwijn‟ worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ‟tijdvoorwijn‟ ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 2.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat zowel koper als consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaarden. 2.5 Tijdvoorwijn behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, daar waar van toepassing, te actualiseren, wijzigen of aan te vullen. Indien er wijzigingen plaatsvinden zijn deze direct van toepassing op die overeenkomsten waaraan nog uitvoering dient te worden gegeven, tenzij deze wijzigingen in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid met goed koopmansgebruik.

Artikel 3 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen blijven gedurende een door de verkoper op de website aangegeven termijn geldig. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 3.2 Tijdvoorwijn kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de koper en/of consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht ‟tijdvoorwijn‟ niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. ‟Tijdvoorwijn‟ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. In geval producten zodanig van eerdere opgaven afwijken dat de koper en/of consument in redelijkheid niet meer tot afname kan worden verplicht, kan de koper en/of consument, voor zover in redelijkheid noodzakelijk, de overeenkomst ontbinden.
3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper en/of consument akkoord gaat met het aanbod van verkoper middels het aanklikken van het icoon op de website van verkoper ter bevestiging van het door koper en/of consument ingevulde elektronisch bestelformulier en een orderbevestiging van de verkoper per e-mail is verzonden naar het door de koper en/of consument opgegeven e-mailadres. 3.7 ‟Tijdvoorwijn‟ is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt ‟tijdvoorwijn‟ dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling. 3.8 ‟Tijdvoorwijn‟ levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de koper en/of consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 4 - Prijzen, betalingen en verzuim
4.1 De vermelde prijzen op de website van ‟tijdvoorwijn‟ worden vermeld in Euro‟s (€) en zijn inclusief BTW. Verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, invoerrechten, (na)heffingen en rechten worden, daar waar van toepassing, altijd over de bedragen inclusief BTW berekend. 4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van ‟tijd voor wijn‟ onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. ‟tijdvoorwijn‟ heeft het recht om de koper en/of consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. 4.3 Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na het sluiten van de overeenkomst door verkoper worden gecorrigeerd. 4.4 De producten van ‟tijd voor wijn‟ worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling. 4.5 Betaling geschiedt door middel van overmaking van het orderbedrag. Betaling dient te geschieden voordat de fysieke levering plaatsvindt. Tenzij een andere wijze van betaling is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening. De op de bank-/giroafschriften van verkoper aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 4.6 Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de koper en/of consument van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop koper in verzuim is zijn, na schriftelijke mededeling daarvan aan koper, ook alle overige vorderingen van verkoper op koper en/of consument opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in. Verkoper is alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en van daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of, ter vrije keuze van verkoper, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 4.7 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 4.8 De koper of consument is vanaf de dag dat betaling dient te geschieden een vertragingsrente verschuldigd van 2,2% boven de wettelijke handelsrente per jaar of voor het deel van dat jaar waarin zijn betalingsverzuim voortduurt.
4.9 ‟tijdvoorwijn‟ heeft het recht de door de koper of consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 4.10 ‟tijdvoorwijn‟ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper en/of consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 4.11 ‟tijdvoorwijn‟ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 4.12 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de koper of consument, komen ten laste van de koper of consument. De koper of consument zal worden belast voor een bedrag ter hoogte van 16% van de werkelijk gemaakte kosten, met een minimum van € 195,- euro. 4.13 Verkoper is steeds bevoegd bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de koper of consument zekerheid van de koper of consument te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichting. Indien aan bedoelde zekerheidstelling door koper of consument niet kan worden voldaan heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd verkoper‟s recht op schadevergoeding terzake. 4.14 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van de onderneming van de koper of consument wordt iedere overeenkomst geacht te zijn ontbonden, tenzij koper en/of consument de verkoper binnen redelijke tijd meedeelt onder gelijktijdige volledige vooruitbetaling nakoming van de overeenkomst te verlangen. 4.15 Bij ‟tijd voor wijn‟ worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens ten behoeve van de betaling vertrouwelijk behandeld. 4.16 ‟Tijdvoorwijn‟ verzendt de bestelde goederen binnen vijf werkdagen nadat de betaling op onze rekening is bijgeschreven.

Artikel 5 - Ontbinding van de overeenkomst
5.1 Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen zeven werkdagen uw order kosteloos annuleren. 5.2 Herroepingsrecht: de koper of consument is gerechtigd om de bestelling (of een deel daarvan) binnen 14 werkdagen na levering te retourneren zonder opgaaf van redenen. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur wordt meegezonden, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. De koper en/of consument dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan per e-mail (info@tijdvoorwijn.nl). Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Na acceptatie van de klacht ontvangt de koper en/of consument het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor rekening van de koper en/of consument .
5.3 Voor een koop op afstand door een consument geldt, dat hij gerechtigd is de aan hem geleverde zaken, zonder opgave van redenen, binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van deze zaken, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en factuurnummer, aan “tijdvoorwijn” te retourneren. De geretourneerde artikelen dienen alsdan onbeschadigd te zijn en zich nog in de originele verpakking te bevinden. Indien de zaken c.q. artikelen zijn verzegeld, mag de verzegeling niet verbroken zijn. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument. Het door de consument reeds aan “tijd voor wijn” betaalde bedrag zal binnen dertig dagen na de retourzending worden geretourneerd. Indien de geretourneerde zaken beschadigd zijn, dan wel zich niet in de originele verpakking bevinden dan wel de verzegeling verbroken is, is “tijd voor wijn” gerechtigd de door haar geleden schade met het te retourneren bedrag te verrekenen.
5.4 ‟tijd voor wijn‟ behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de consument of koper zijn beschadigd.

Artikel 5a: Herroepingsrecht (koop of afstand) volgens Consumentenwet 13 juni 2014
De termijn om van een bestelde- en betaalde order af te zien is 14 kalenderdagen. De herroepingstermijn gaat pas in na ontvangst van de producten. Indien de order(s) uit meerdere producten bestaat dan gaat de termijn pas in na de levering van het laatste product. Nadat de wederpartij heeft aangegeven van de koop af te zien heeft de wederpartij maximaal 14 kalenderdagen de tijd om de producten te retourneren. De wederpartij mag de levering ook zonder melding terugsturen, mits hij aan het pakket een schriftelijke verklaring toevoegt.Tijdvoorwijn zorgt binnen 14 kalenderdagen na de ontbinding dat de wederpartij alle aan tijdvoorwijn betaalde bedragen (inclusief orderkosten) zal terugbetalen. De verzendkosten van de retournering zijn voor rekening van de wederpartij. Indien een of meerdere artikelen (ernstig) beschadigd geretourneerd worden, wordt bij de wederpartij gemaakte kosten voor herstel/vervanging in rekening gebracht. Geopende- en/of (deels) geconsumeerde artikelen worden niet retourgenomen en ook niet vergoed. Het herroepingsrecht (koop op afstand) zoals in dit artikel genoemd is uitsluitend van toepassing bij standaard producten en bij transacties tussen "tijdvoorwijn" en particuliere consumenten.Transacties tussen "tijdvoorwijn" en consumenten waarbij op maat en/of specifiek geproduceerde artikelen/producten worden geleverd zijn uitgesloten van de in dit artikel (5a) genoemde voorwaarden.Transacties tussen tijdvoorwijn en ondernemingen (Business to Business) zijn eveneens uitgesloten van de in dit artikel (5a) genoemde voorwaarden.

Artikel 6 - Levering 6.1
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van ‟tijd voor wijn‟. ‟Tijd voor wijn‟ is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door POSTNL, dan wel enige andere door ‟tijdvoorwijn‟ ingeschakelde vervoerders.
6.2 Voor de consument geldt dat de levering is voltooid indien de zaken zijn bezorgd op het bezorgadres. De zaken zijn vanaf de bezorging voor risico van de consument.
6.3 De koper en/of consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze door de bezorger/vervoerder worden aangeboden of aan hem ter hand worden gesteld. 6.4 Indien de consument of koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering (en bij de consument bezorging), zullen de voor levering c.q. bezorging bestemde goederen worden opgeslagen voor risico van de consument of koper nadat ‟tijdvoorwijn‟ hem heeft verwittigd. De consument of koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
6.5 Opgegeven levertijden van ‟tijdvoorwijn‟ zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal ‟tijdvoorwijn‟ de consument dat via e-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper of consument ‟tijdvoorwijn‟ schriftelijk in gebreke te stellen. De koper of consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren, nadat ‟tijd voor wijn‟ behoorlijk in gebreke is gesteld.
6.6 Voor een koop op afstand door een consument geldt, dat bij een overschrijding van de wettelijk bepaalde uiterste levertermijn van 30 dagen na de bestelling of datum overeenkomst, “tijd voor wijn” zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is, tenzij de vertraging niet aan “tijdvoorwijn” kan worden toegerekend. De consument is alsdan gerechtigd de bestelling c.q. overeenkomst te annuleren c.q. ontbinden. “Tijd voor wijn” zal alsdan binnen 30 dagen na de annulering c.q. ontbinding het reeds door de consument voldane bedrag kosteloos retourneren. Indien de nakoming onmogelijk is doordat de door de consument gekochte zaak niet beschikbaar is, dient “tijdvoorwijn” de consument daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en heeft de consument recht op kosteloze teruggave van het reeds door hem ten aanzien van de bestelling reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na de kennisgeving.
6.7 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan ‟tijd voor wijn‟ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper of consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6.8 Indien ‟tijd voor wijn‟ gegevens behoeft van de koper of consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper of consument deze aan ‟tijdvoorwijn‟ ter beschikking heeft gesteld.
6.9 Indien, als gevolg van overnacht van de zijde van “Tijd voor Wijn” diensten niet tijdig kunnen worden geleverd heeft is “TijdvoorWijn” gerechtigd, in overleg met de afnemer, haar diensten op een ander tijdstip te leveren. Alleen wanneer, uit een oogpunt van redelijkheid, het kiezen van een ander tijdstip niet opportuun is kan afnemer de overeenkomst ontbinden en heeft deze recht op terugbetaling van de eventueel vooruit gedane betalingen.

Artikel 7 - Garantie 7.1
‟tijd voor wijn‟ garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 7.2 De onder 7.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van tien dagen na levering. Binnen deze periode kunnen productgebreken per e-mail (info@tijdvoorwijn.nl) aan ‟tijd voor wijn‟ gemeld worden. 7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal ‟tijd voor wijn‟ de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper of consument, naar keuze van ‟tijdvoorwijn‟ vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper of consument zich reeds nu de vervangen zaak aan ‟tijdvoorwijn‟ te retourneren en de eigendom daarover aan ‟tijdvoorwijn‟ te verschaffen. 7.5 Onverminderd lid 7.5, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen; - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ‟tijd voor wijn‟ of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 7.6 Het is mogelijk dat ‟tijd voor wijn‟ op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ‟tijd voor wijn‟ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ‟tijdvoorwijn‟ geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 8.2 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en bijbehorende documentatie of andere materialen blijven te allen tijde bij verkoper dan wel bij haar toeleverancier berusten. Verkoper verleent terzake van producten van haar toeleveranciers aan koper of consument slechts een gebruiksrecht overeenkomstig en conform de algemene voorwaarden van de betreffende toeleverancier. 8.3 Koper of consument is niet gerechtigd om logos, tekeningen, vormgevingen of andere herkenningstekens op en van producten te wijzigen, te verwijderen en/of na te maken. Alle logos, tekeningen en andere vormgevingen op en van producten, alsmede verwijzingen daarnaar op internet en in brochures en catalogi blijven, voor zover deze onderwerp zijn van enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, eigendom van verkoper dan wel van de rechthebbende.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
9.1 Met inachtneming van en niettegenstaande het bepaalde in artikel 8 (Intellectueel eigendom) van deze voorwaarden, gaat eigendom van producten, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper of consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met ‟tijd voor wijn‟ is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente, kosten en schade, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden. 9.2 Koper of consument is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten, voordat eigendom daarvan volledig is overgegaan, te belasten, bezwaren, verkopen, doorleveren, vervreemden of aan derden enig beperkt recht daarop te verlenen. De producten mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor de betaling van een vordering van een derde. Het is koper of consument slechts toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. 9.3 Indien koper of consument met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens verkoper tekort schiet of verkoper goede grond heeft te vrezen dat koper in die verplichting tekort zal schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zonder enige ingebrekestelling terug te nemen en daartoe de plaats waar deze producten zich bevinden te betreden. 9.4 Koper of consument is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom niet op de koper of consument is overgegaan, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. Bij beslag, surséance van betaling of faillissement dient koper de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van verkoper.

Artikel 10 - Onderzoek, reclames
10.1 De koper of consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper of consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
10.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 24 uur na levering per e-mail (info@tijdvoorwijn.nl) aan ‟tijdvoorwijn‟ te worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens verkoper terzake van enig gebrek. 10.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de koper of consument binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan ‟tijd voor wijn‟ met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is ‟tijd voor wijn‟ gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 10.4 Indien ingevolge lid 10.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper of consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper of consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van ‟tijd voor wijn‟ en op de wijze zoals door ‟tijd voor wijn‟ aangegeven. De te retourneren producten dienen in originele staat en in originele verpakking, op kosten van koper of consument, aan verkoper te worden teruggestuurd. Verzegelde producten kunnen enkel worden geretourneerd indien het zegel niet is verbroken. 10.5 Door verkoper worden geen garanties gegeven op producten van toeleveranciers of waarop leverings- en/of licentievoorwaarden van derden van toepassing zijn. 10.6. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 11 -  Annulering
11.1. "Tijdvoorwijn" is gerechtigd tot het annuleren van de met de wederpartij gesloten overeenkomst indien deze niet de door 'tijdvoorwijn" verlangde zekerheid verschaft en of niet voldoet aan een door 'tijdvoorwijn" verlangde voorafgaande betaling. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van "tijdvoorwijn". 11.2. Indien de wederpartij een aan 'tijdvoorwijn' verstrekte opdracht wenst te annuleren, dan is de wederpartij aan 'tijdvoorwijn' verschuldigd een bedrag ter grootte van 25% van het voor de opdracht door 'tijdvoorwijn' te factureren bedrag, met een minimum van €1.000,00

Artikel 12 - Incassokosten 12.1 Is de koper of consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper of consument. 12.2 ‟tijd voor wijn‟ is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. 12.3 In ieder geval is de koper of consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. 12.4 Indien ‟tijd voor wijn‟ aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. - Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Indien door ‟tijd voor wijn‟ geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ‟tijd voor wijn‟ jegens koper of consument beperkt tot onderstaande punten; Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in de door hem geleverde producten en/of diensten en de door hem verrichte werkzaamheden, anders dan de schade aan de geleverde producten zelf, indien en voorzover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of door opzet van werknemers van verkoper. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, milieu-, gevolg-, immateriële of indirecte schade is steeds uitgesloten.
Behoudens opzet of grove schuld is “Tijd voor wijn” nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade ontstaan als gevolg van inname van door haar verstrekte of verkochte consumpties waaronder alcoholhoudende stille, mousserende of versterkte wijnen/ dranken. Onder de begrippen opzet of grove schuld wordt medebegrepen het moedwillig verstrekken of uitleveren van voor de menselijke consumptie bestemde goederen waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden.

13.2 Indien verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de gebrekkige producten en/of diensten waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten is verkoper tot ten hoogste het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeden. 13.3 Koper of consument vrijwaart verkoper en zijn personeel dan wel door of vanwege verkoper tewerkgestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door die derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met door verkoper geleverde producten en/of diensten. 13.4 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door verkoper aan koper of consument worden tegengeworpen. 13.5 ‟tijd voor wijn‟ is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 13.6 Onverminderd het bovenstaande is ‟tijd voor wijn‟ niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper of consument. 13.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‟tijd voor wijn‟ of zijn ondergeschikten. 13.8 De koper of consument vrijwaart ‟tijd voor wijn‟ voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 13.9 Indien de koper of consument aan ‟tijd voor wijn‟ informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14. - Toeleveranciers
14.1 Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden van een toeleverancier, importeur of agentuur met betrekking tot producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen koper en/of consument en verkoper, zijn onverkort op de overeenkomst van toepassing. 14.2 Koper of consument verkrijgt een recht op de producten van een toeleverancier volgens de licentie- en/of algemene voorwaarden van de toeleverancier waardoor het in deze voorwaarden dienaangaande bepaalde terzijde wordt gesteld.

Artikel 15 - Overmacht
15.1 Er is sprake van overmacht aan de zijde van verkoper indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd -al dan niet tijdelijk- door omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van verkoper.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ‟tijd voor wijn‟ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‟tijd voor wijn‟ niet in staat is de verplichtingen jegens koper of consument niet meer na te komen. Tevens wordt hieronder verstaan dat de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of natuurrampen, alsmede wanprestatie door de toeleverancier waardoor verkoper zijn verplichtingen jegens koper of consument niet (meer) kunnen worden nagekomen. Werkstakingen in het bedrijf van ‟tijd voor wijn‟ worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 15.2 Ingeval overmacht langer voortduurt dan 30 werkdagen, hebben beide partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, dat is voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook gehouden te worden. 15.3 Voorzover ‟tijd voor wijn‟ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ‟tijd voor wijn‟ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper of consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op elke overeenkomst tussen ‟tijd voor wijn‟ en de koper of consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen 11 april 1980, alsmede het verdrag der verenigde naties inzake internationale koopovereenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten. 16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van ‟tijdvoorwijn‟ of overeenkomsten gesloten met ‟tijdvoorwijn‟ of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen, voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan, worden voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter. 16.3 Het in artikel 16.2 bepaalde laat onverlet het recht van partijen om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Artikel 17 - Overigen
17.1 Wanneer door ‟tijd voor wijn‟ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper of consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ‟tijd voor wijn‟ deze voorwaarden soepel toepast. 17.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met ‟tijdvoorwijn‟ in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ‟tijd voor wijn‟ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 17.3 ‟tijd voor wijn‟ is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 18 - Disclaimer
18.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van ‟tijdvoorwijn‟ steeds worden gewijzigd. ‟Tijd voor wijn‟ registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op en hanteert hierbij de richtlijnen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens 18.2 De website van ‟tijd voor wijn‟ en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. ‟tijdvoorwijn‟ sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. ‟tijd voor wijn‟ onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. ‟tijd voor wijn‟ geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan ‟tijdvoorwijn‟ garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.